ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС

“ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ” хуулиас хэсэгчлэн бэлтгэсэн зурагт хуудсыг толилуулж байна.

Хуулийгбүрэн эхээр нь https://www.legalinfo.mn/law/details/245 холбоосоор үзнэ үү.

2021-02-21T03:24:07+00:00 February 21st, 2021|