Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Төмөрбаатар овогтой Алтанзул
T
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2004 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
мэдээлэл дутуу
мэдээлэл дутуу
мэдээлэл дутуу
t.altanzul@ama.org.mn

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах