МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ НИЙСЛЭЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТОМИЛОХ ЖУРАМ